S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

8:00 - 16:00          +421 911 424 999Reklamační řád


1. Úvodní ustanovení
1.1 KIKA DRINKS, JSA, Pionierska 43, 080 05 Prešov vydává tento Reklamační řád, který upravuje postupy při přijímání a vyřizování reklamací spotřebitelů (dále jen "kupující") v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě www.kikadrinks.cz.
(dále jen " prodávající "). 

2. Odpovědnost za vady zboží
2.1. Při prodeji zboží odpovídá prodávající za to, že zboží je bez závad, má požadovanou, příp. právními předpisy stanovenou jakost, míru, množství nebo hmotnost.
2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím nebo které se na zboží vyskytnou v záruční době či době spotřeby. 
2.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly důvodem pro snížení ceny, tj. prodávající neodpovídá za vady zboží, pro které poskytl kupujícímu slevu.
2.4. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nesprávného skladování nebo nedovoleného zásahu.
2.5. Pokud se vada projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již při prodeji, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud prodávající neprokáže opak.
3. Záruční doba
3.1 Délka záruční doby
3.1.1. Záruční doba je 24 měsíců. Při potravinách musí být vyznačeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti a lhůta na uplatnění reklamace je dána tímto datem. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
3.1.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o koupi zboží, přičemž pokud to povaha zboží umožňuje, doklad o koupi může být použit místo záručního listu.
3.1.3. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, může být záruční doba určená delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat pouze jenom některé součástky věci. Záruku přesahující 24 měsíců poskytne prodávající kupujícímu prohlášením v záručním listě, ve kterém zároveň určí podmínky a rozsah této záruky.
3.1.4. Pokud je vydán záruční list, prodávající ho řádně vyplní a potvrdí. Záruční list musí obsahovat: obchodní jméno prodávajícího, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
3.2 Počátek běhu záruční doby
3.2.1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
3.2.2. Pokud má zakoupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3.2.3. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
3.2.4. Pokud se vybaví reklamace opravou, není doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, do záruční doby započítána.

4. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady
4.1 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno, a to v jeho kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit. Určenou osobou je osoba oprávněná výrobcem na vymáhání záručních oprav.
4.2 Kupující je povinen právo z odpovědnosti za vady uplatnit - do 6 měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby - u zboží, které se rychle kazí, nejpozději v den následující po koupi. Jinak práva z odpovědnosti za vady zaniknou. Nesprávně účtováno zboží je kupující povinen reklamovat ihned po nákupu, tj ještě před odchodem z pokladní zóny.
4.3. Při reklamace vady je kupující povinen předložit doklad o nákupu, záruční list (pokud byl k prodané věci vydán). Originální obal výrobku kupující předloží, pouze pokud je to možné.
5. Povinnosti prodávajícího v případě uplatnění reklamace kupujícím
5.1 Přijetí reklamace - jestli kupující řádně uplatní právo z odpovědnosti za vady, prodávající nebo určená osoba jsou povinni poučit kupujícího o jeho právech, které jsou uvedeny v bodě 6. tohoto reklamačního řádu. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil.
5.2 Určení způsobu vyřízení reklamace - Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace, a to v následujících lhůtách:
a) ihned 

b) do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace - ve složitých případech 

c) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace - v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení výrobku
5.3 Vyřízení reklamace - Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí v následujících lhůtách:
a) ihned
b) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace - v odůvodněných případech. Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace. Pokud se reklamace vybaví opravou, prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.
5.4 Podmínky vyřízení reklamace její zamítnutím
5.4.1. pokud kupující uplatní reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě zboží
a) prodávající může zamítnout reklamaci pouze na základě odborného posouzení výrobku
b) pokud chce prodávající zamítnout reklamaci, musí reklamovaný výrobek zaslat na odborné posouzení. Zamítnout reklamaci může prodávající tehdy, když se na základě tohoto odborného posouzení prokáže, že je na zamítnutí reklamace důvod
c) během prvních 12 měsíců od koupě výrobku nese náklady za odborné posouzení vždy prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení a bez ohledu na osobu, která posouzení provedla
5.4.2 pokud kupující uplatní reklamaci po 12 měsících od koupě zboží
a) prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení
b) náklady za odborné posouzení se hradí následovně:
ba) pokud kupující zašle výrobek záručnímu servisu, který určil výrobce, náklady hradí prodávající vždy, bez ohledu na výsledek odborného posouzení
bb) pokud kupující zašle výrobek zkušebně nebo znalci, náklady hradí prodávající jen tehdy, když se odborným posouzením prokáže jeho odpovědnost; tehdy musí prodávající uznat znovu uplatněnou reklamaci kupujícím a náklady uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace.
6. Nároky kupujícího v případě řádného uplatnění reklamace
6.1 Při odstranitelných vadách má kupující nárok na:
6.1.1 bezplatné odstranění vady - prodávající je povinen vadu odstranit provedením záruční opravy takovým způsobem, aby vada byla bezplatně, řádně a včas odstraněna tak, aby zboží nebylo v důsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnocen (vzhledově, funkcí, kvalitou);
6.1.2 výměnu vadného zboží za zboží bez vady nebo se vada týká jen součásti zboží na výměnu této součásti. Právo kupujícího požadovat výměnu vadného zboží je podmíněno tím, že:
- výměna je možná
- prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady;
6.2 Při neodstranitelných vadách
6.2.1 Vady se považují za neodstranitelné, jestliže:
a) vadné zboží nelze z technického hlediska opravit, a pokud je prokazatelné narušení kvalitativních vlastností zboží potravinářského charakteru
b) jde sice o odstranitelnou vadu, ale kupující nemůže zboží řádně užívat z důvodu, že:
- po opravě se stejná vada vyskytne opakovaně, tj jestliže byla stejná vada v záruční době již dvakrát odstraňována a vyskytne se znovu nebo
- pokud jde o větší počet vad, t.j. pokud se na zboží v době uplatnění nároku vyskytly alespoň tři odstranitelné vady, přičemž řádnému užívání musí bránit každá z těchto vad;
c) jestliže reklamace nebyla vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace;
6.2.2 Při neodstranitelných vadách má kupující nárok na:
a) výměnu vadného zboží za zboží bez vad;
b) odstoupení od smlouvy, pokud kupující nesouhlasí s výměnou vadného zboží
c) přiměřenou slevu z ceny, pokud zboží má takové neodstranitelné vady, které nebrání tomu, aby se zboží mohl užívat;
6.2.3 Kupující má právo na úhradu nutných doložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady za předpokladu, že právo z odpovědnosti za vady uplatnil řádně a důvodně, t.j. že kupující byl v případě uplatněné reklamace úspěšný, s výjimkou případů v bodě 5.4. tohoto reklamačního řádu. Právo na náhradu nákladů si musí kupující řádně, včas a důvodně uplatnit v sídle KIKA DRINKS, j.s.a., Pionierska 43, 080 05 Prešov; uvedeného v tomto reklamačním řádu, nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo z odpovědnosti za vady, jinak toto právo zanikne.
7. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 22.2.2022.

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NDQ5Mj